Skema 10% Depożitu fuq Konvenju għax-Xiri ta’ Proprjetà - 2020

Skema 10% Depożitu fuq Konvenju għax-Xiri ta’ Proprjetà - 2020


Skema 10% Depożitu fuq Konvenju għax-Xiri ta’ Proprjetà - 2020​ 

1.      Titolu u l-għan tal-iskema

L-għan tal-Iskema huwa li tgħin persuni li minkejja li huma eliġibbli għal self fuq djar, ma jkollhomx l-assi meħtieġa biex iħallsu d-depożitu ta' 10% fuq il-konvenju.   Id-depożitu ta’ 10% ser jiġi ipprovdut permezz ta’ personal loan mogħti mill-Bank u għandu jitħallas fuq 25 sena. L-Awtorità tad-Djar ser tħallas l-imgħax fuq dan is-self matul it-terminu kollu ta' 25 sena. Il-Bank ser jagħti self sa massimu ta’ €175,000 sabiex tinxtara proprjetà fi stat finished, jew fi stat shell li tista’ titlesta għal stat abitabbli iżda dan biss fejn l-ispiża totali tax-xiri u l-finishing ma teċċedix €175,000.  

2.      Kundizzjonijiet tal-iskema

(a)          L-Awtorità tad-Djar tiffinanzja l-imgħax kollu fuq is-self li jkopri id-depożitu ta’ 10% (massimu €17,500);

(b)         Il-Proprjeta’ m'għandhiex teċċedi il-prezz ta’ €175,000;

(c)       ​Il-Bank ser jagħti ukoll personal loan biex ikopri d-depożitu ta' 10% fuq il-konvenju kif ukoll home loan biex ikopri 90% oħra tal-prezz li m'għandux ikun aktar minn €157,500;

(d)       Is-self fuq id-90% se jkun għal perjodu li ma jaqbiżx 40 sena jew sakemm l-akbar wieħed mill-applikanti fil-każ joint loan, jilħaq l-età ta' 65 sena - liema minnhom tiġi l-ewwel;

(e)        Il-personal loan li tkopri d-depożitu ta' 10% għanda titħallas lura lill-Bank fuq perjodu massimu ta' 25  sena;

(f)     L-ebda self ma jinħareġ sakemm il-Bank u Awtorità jiċċertifikaw li l-applikant jkun kapaċi jħallas iż-żewġ pagamenti fuq il-personal loan u home loan fl-istess ħin;

(g)   L-Awtorità tad-Djar se toffri inċentivi fiskali lill-applikant li jagħżel li jħallas s-self fuq id-depożitu (personal loan) qabel il-perjodu ta' 25 sena.

 

Perjodu mit-teħid tas-self (10%)

Skont fuq is-self tad-depożitu

Sa’ ħames snin mit-teħid tas-self

5%

Bejn 5 snin u 10 snin mit-teħid tas-self

2%

 

(h)       Il-proprjetà, li għandha tinxtara mill-applikant, għandha tkun mibnija jew tinbena skont ir-regolamenti tal bini u l-permessi tal-ippjanar;

(i)          Il-proprjetà li tinxtara taħt din l-iskema għandha tintuża mill-applikant bħala r-residenza ordinarja tiegħu;

(j)      L-applikant għandu jokkupa il-proprjeta` mixtrija sa mhux aktar tard minn 6 xhur mid-data tal-kuntratt ta’ bejgħ f’każ li tkun fi stat finished; u sentejn mid-data tal-kuntratt ta’ bejgħ f’każ li tkun fi stat shell;

(k)     Sakemm is-self fuq id-depożitu ma jkunx tħallas lura kollu, l-applikant ma jkunx jista jikri, jittrasferixxi il-proprjeta’ lil terzi, jagħti l-kunsens tiegħu biex xi terzi jabitaw f’dan il-post, jizviluppa, jimmodifika jew jikkonverti ebda parti tal-proprjetà;

(l)        Il-faċilità ta' self għad-dar tingħata biss minn APS Bank plc u Bank of Valletta plc. Id-deċiżjoni tal-banek f'dan ir-rigward għandha tkun finali;

(m)     L-applikant għandu jħallas is-self kull xahar permezz ta' direct credit miftuħ mal-Bank għall-kreditu tas-salarju tiegħu;

 

3.      Metodu tal-applikazzjoni 

(a)     L-applikant għandu jikseb loan quotation mill-Bank li tindika l-ammont ta' self li huwa jkun intitolat għalih.

(b)  L-Awtorità tad-Djar twettaq l-evalwazzjoni meħtieġa biex tistabbilixxi jekk l-applikant huwiex eliġibbli li jibbenefika taħt din l-iskema.

(c)     La darba l-proprjetà tkun identifikata mill-applikant dan jista’ jipproċedi bl-iffirma tal-Konvenju;

(d)     Il-konvenju għandu jinkludi r-rekwiżiti elenkati fil-kunizzjonijiet tal-iskema;

(e)     Id-depożitu fuq il-proprjetà għandu jinżamm min-Nutar, pagabbli lin-Nutar mill-Awtorità tad-Djar wara l iffirmar tal-konvenju;

(f)      L-Awtorità tad-Djar tħallas lin-Nutar id-depożitu ta' 10% fi żmien ġimgħatejn minn meta l-Awtorità  tirċievi mingħand in-Nutar kopja awtentikata tal-konvenju firmat mill-istess Nutar;

(g)     Id-depożitu għandu jinżamm min-Nutar u għandu jitħallas lill-Awtorità mall-iffirmar tal-kuntratt finali;

(h)    Il-konvenju għandu jindika li huwa suġġett għal żewġ loans separati mogħtija mill-Bank - wieħed għall 10% u l-ieħor għad-90% tal-prezz.

(i)      L-applikant jintrabat li fi żmien xahar wara l-iffirmar tal-konvenju, permeżż tan-Nutar tiegħu, jissottometti lill-Awtorità tad-Dajr riċerki rigward it-trasferimenti u passività (Transfer & Liabilities) ta’ kull applikant u dan sabiex l-Awtorità tad-Dajr tkun tista’ toħroġ l-approvazzjoni finali tal-applikazzjoni.

(j)      Malli il-Bank jirċievi d-dokumenti neċessarj mill-applikant, il-Bank għandu, jieħu deċiżjoni finali u dan fit-30 ġurnata, dwar jekk l-applikant għandux jibbenefika mill-Iskema jew mod ieħor.

(k)      Id-deċiżjoni tal-Bank rigward jekk joħroġx l-ittra ta’ Sanzjoni jew mod ieħor hija finali.

(l)     Meta jikkunsidra l-applikazzjoni tal-applikant, il-Bank għandu jikkonferma li l-applikant huwa f'pożizzjoni li jħallas lura kemm is-self fuq l-ewwel 10% tal-prezz kif ukoll is-self fuq il-kumplament tad-90% tal-prezz.

4.             Min jista’ japplika

Jistgħu japplikaw għal din l-iskema, dawk il-persuni li fid-data tal-applikazzjoni tagħhom taħt din l’iskema ikunu:-

(a)         bejn il-21 u d-39 sena;

(b)     wieħed mill-applikanti għandu jkollu bejn 21 u 39 sena fid-data tal-applikazzjoni fil-każ ta' koppji miżżewġa / żewġ persuni li daħlu f'Unjoni Ċivili jew f'każ ta’ żewġ persuni li japplikaw flimkien;

(c)      ġenituri waħedhom li għandhom tifel / tifla mhux miżżewweġ jew tfal mhux miżżewġin li jgħixu miegħu;

(d)     persuni waħedhom;

(e)     persuni separati legalment bit-tfal jew mingħajr tfal jgħixu magħhom l-ħin kollu.

5.    Kwalifiki meħtieġa

Fid-data tal-applikazzjoni l-applikant f’kull każ irid wkoll jissodisfa dawn il-kriterji: 

(a)    Ikun ċittadin Malti jew ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Fil-każ ta’ miżżewġin jew żewġ persuni imsieħba f’Unjoni Ċivili mhux legalment separati, biżżejjed li parti waħda tkun Maltija/ċittadini tal-Unjoni Ewropea;

(b)    Applikanti waħidhom (single) u f’każ ta’ żewġ persuni flimkien, miżżewġin jew żewġ persuni imsieħba f’Unjoni Ċivili, għall-inqas wieħed mill-applikanti għandu jkun impjegat bi qliegħ full time sa mill-anqas sitt xhur id-data tal-applikazzjoni tagħhom taħt din l-iskema;

(c)     Ikollu dħul  annwu  aggregat  bażi tas-sena preċedenti tad-data tal-applikazzjoni u assi  li ma jkunux jeċċedu l-ammonti kif jidher hawn taħt :-

 

Kategorija

Eta’ tal-Applikant

Dħul Globali

Persuna Waħedha

21 sa 30 sena

Bejn €19,000 & €25,000

Persuna Waħedha

31 sa 39 sena

Bejn €25,000 & €35,000

Koppja

21 sa 39 sena

Bejn €19,000 & €35,000

 

(d)       L-Applikant m’għandux ikollu assi kapitali ta’ aktar minn €17,500 li tinkludi proprjeta’.

 It-Termini u Kundizzjonijiet tal-Iskema jistgħu jitniżżlu minn hawn - MT​ - EN 

Dikjarazzjonijiet​ -​ MT​​ - EN​​​

Nizzel kopja tal-​Ap​plikazzjoni - MT​​ - EN​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​