Private Rent Housing Benefit Scheme

Private Rent Housing Benefit Scheme

Skop tal-iske​ma

D​in l-iskema tipprovdi benefiċċju fuq il-kera mħallsa fuq residenzi mikrija mill-privat bħala residenza ordinarja tal-applikant/i sabiex il-kera ssir aktar affordabbli.  Dan il-benefiċċju għall-ewwel darba qiegħed jiġi kkalkulat mhux biss fuq id-dħul tal-applikanti, iżda anke fuq in-nefqa tagħhom fuq il-kera.

Kriterja ta’ eliġibbiltà

Persuna tikkwalifika għall-benefiċċju fuq il-kera taħt din l-iskema jekk tissodisfa dawn il-kriterji:

  • l-applikant huwa l-kerrej rikonoxxut mis-sid tad-dar privata li fuqha qed issir l-applikazzjoni;
  • l-applikant ikun diġa’ għamel kuntratt mas-sid, li jkopri sitt xhur jew aktar jew kuntratt ta’ ċens temporanju li ma jeċċedix il-21 sena, li  għandu jippreżenta kopja tiegħu lill-Awtorità;
  • l-applikant huwa ċittadin ta’ Malta jew tal-Unjoni Ewropea, jew jgawdi minn stat ta’ refuġjat, minn protezzjoni sussidjarja jew jipposjedi stat ta’ long term residence.  Fil-każ ta’ miżżewġin mhux separati, biżżejjed li parti waħda tkun Maltija jew ċittadina tal-Unjoni Ewropea;
  • l-applikanti jridu jkunu ilhom residenti Malta għal mhux anqas minn tmintax-il xahar konsekuttivi, minn qabel id-data tal-applikazzjoni;
  • il-fond li fuqu qed issir l-applikazzjoni ikun fi stat tajjeb ta’ tiswija u f’kundizzjoni abitabbli;
  • l-użu tal-fond bħala residenza ordinarja huwa skont il-liġi u skont l-obbligi kuntrattwali tal-kirja.

Benefiċċju fuq il-Kera

Il-benefiċċju fuq il-kera se jkun ibbażat fuq id-dħul annwu kif ukoll il-kera mħallsa mill-applikanti.

Din it-tabella tindika d-dħul massimu li jista’ jkollu l-applikant sabiex ikun eliġibbli għal dan il-benefiċċju, kif ukoll l-ammont massimu ta’ benefiċċju li kull applikant ikun intitolat għalih:


Kategorija

Membri tal-familja

Dħul Massimu

Benefiċċju Massimu

1

Persuna Waħedha

€ 19,091

3,600

2

Ġenitur Wieħed b’wild wieħed

19,322.48

4,800

3

Ġenitur Wieħed b’żewġ ulied jew aktar

23,672.48

5,000

4

Żewġ Adulti mingħajr tfal

19,272.48

3,600

5

Koppja b’wild wieħed

24,072.48

4,800

6

Koppja b’żewġ ulied jew aktar

 32,091

5,000

7

Tlett Adulti jew aktar jgħixu flimkien

28,172.48

5,000

Dħul annwu totali tal-applikant

Id-dħul annwu aggregat tal-applikant jinkludi:

 

  • dħul gross minn impjieg, paga u/jew salarju, overtime, pensjoni u/jew benefiċċju soċjali oħra tal-applikanti (esklużi ċ-Children’s Allowance) fl-intier tagħhom għas-sena bażi preċedenti; 

 

  • id-dħul tal-applikant għas-sena bażi kalendarja minn kapital imħaddem, bħal depożiti f’banek, shares, stocks, self, kirjiet, investimenti f’intrapriżi kummerċjali, investimenti oħra, fil-proprjetà inkluż qliegħ kapitali (capital gains) ;

 

  • mid-dħul gross annwu jitnaqqas kull ammont li persuna separata tħallas lill-parti l-oħra bħala manteniment. 


Metodu ta’ applikazzjoni


Persuna li tikkwalifika għall-benefiċċju fuq il-kera taħt din l-iskema tista’ tissottometti applikazzjoni lill Awtorità 

waqt il-ġranet u ħinijiet tal-uffiċċju. 

L-applikazzjonijiet jistgħu jinġabru mill-Awtorità tad-Djar fil-Furjana u mill-fergħa tal-Awtorità tad-Djar f’ Għawdex. Jistgħu ukoll jitniżżlu


Kundizzjonijiet u Applikazzjoni

It-Termini u Kundizzjonijiet tal-iskema jistgħu jitniżżlu minn hawn - MT​​ - EN​​ ​

Dikjarazzjonijiet​ -​ MT​ - EN​​

Applikazzjoni Onlajn -​ MT​​ - EN

Applikazzjoni - MT- EN​​
​​​​